Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§1 Definicje

1. Sprzedający – Magdalena Matyasik IDEA ETC. wpisana do CEIDG pod numerem NIP 676 215 77 95, REGON 121003170, konto bankowe w mBank: 95 1140 2004 0000 3502 7501 0868

2. Sklep – serwis internetowy „IdeaVintage” prowadzony przez Sprzedającego pod adresem internetowym www.ideavintage.pl i www.ideavintage.com, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

3. Dane kontaktowe - IdeaVintage, Ul. Św. Wawrzyńca 21/85, 31-060 Kraków, e-mail: sklep@ideavintage.pl ;  telefon: 0048 515 600 660

4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług Sklepu, dokonuje u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  

6. Kupujący – zarówno Klient jak i Konsument.

7. Kodeks cywilny - Ustawa polska z 23 kwietnia 1964 roku, z późniejszymi zmianami.

8. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z 23 sierpnia 2007 roku, z późniejszymi zmianami.  

9. Umowa - umowa zawarta z Kupującym poza lokalem przedsiębiorcy lub w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość, w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.  

10. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.  

11. Produkt – dostępna w sklepie minimalna i niepodzielna ilość rzeczy określona przez Sprzedającego określona ceną i jednostką, która może może być przedmiotem zamówienia, a następnie umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym. Produkty sprzedawane w Sklepie są przede wszystkim przedmiotami używanymi, nie nowymi, noszącymi ślady użytkowania: np. drobne ubytki, rysy czy zmatowienia. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by przedstawić produkty na zdjęciach zgodnie z ich stanem faktycznym uwzględniając wszelkie widoczne ślady użytkowania. Jeśli nie wszystkie niewielkie defekty zostaną dobrze pokazane, nie jest to podstawą reklamacji, jeśli zostały one opisane w karcie produktu i nie przeszkadzają w funkcjonalności produktu.

12. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

13.    Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności oraz danych Kupującego niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, nazwa ulicy i jej numer, kod pocztowy, miasto, adres email, numer telefonu, polski numer telefonu komórkowego w przypadku wyboru dostawy przez usługi Paczkomatów Inpost).

14. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.  

15.    Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczna jest lista produktów wybrana przez Kupującego, które wybrał do zakupu wśród oferowanych w sklepie produktów, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.  

16.  Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się na stronie sklepu pod adresem: https://ideavintage.pl/pl/i/Platnosci-i-dostawa/4

17. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymienione są na stronie sklepu w zakładce https://ideavintage.pl/pl/i/Platnosci-i-dostawa/4

18. Metody płatności dostępne w sklepie:
a. Przelew na konto na podstawie danych do przelewu przesyłanych w mailu generowanym automatycznie po dokonaniu zakupu, przelewu należy dokonać w ciągu 3 dni roboczych, po tym czasie zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedającego.
b. Przelew przez usługę Płatności Shoper. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Autopay S.A. , podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.

c. Przelew przez usługę systemu płatności on-line PayPal.

19. Czas realizacji zamówienia – okres, który jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności; w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego, do czasu przekazania zamówienia przez Sprzedającego do firmy świadczącej usługi przewozowe wybrane przez Kupującego w procesie składania zamówienia w sklepie. Termin realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj 5 dni roboczych. Jeśli czas przygotowania przesyłki jest dłuższy, Sprzedający zazwyczaj informuje Kupującego drogą mailową.

20. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

21. Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr  
22. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.  

23. Rejestr UOKiK – rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
24. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

25. Wada – zarówno wada fizyczna jak i wada prawna.

26. Wada fizyczna – niezgodność przedmiotu sprzedanego z umową, a w szczególności jeśli przedmiot:  
a. nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;  
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta w karcie produktu,   
c. został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym, niezgodnym kartą produktu, mając na względzie zapisy §1 pkt 11.;  
d. nie ma właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.  

27. Wada prawna – sytuacja, kiedy przedmiot sprzedany stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

§2 Informacje ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są starannie wyselekcjonowanymi przedmiotami używanymi określanymi jako vintage.

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać produkty wolne od wad, przy uwzględnieniu informacji zawartych w §1 pkt 11.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie (PLN) i są̨ cenami brutto. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które określone są w cenniku dostaw.

 5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.

6. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta ani rejestracji w sklepie. Składanie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest albo po założeniu konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.

7. Kupujący może składać zamówienie przez całą dobę 24/7 korzystając z funkcjonalności sklepu.

8. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie i zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
a. potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego poprzez wysłanie na wskazany przez Kupującego adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma wraz informacjami o prawie odstąpienia od umowy i linkiem do samodzielnego pobrania niniejszego regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia lub przesłanie na adres email wskazany przez Kupującego dowodu zakupu.
9. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.  
10. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
11. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu ze sklepu poprawność działania sklepu w przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu ideaintage.pl, należy je odpowiednio wyłączyć́.
12. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.  

13. Kupujący zobowiązany jest do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,  
b. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,  
c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,  
e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,  
f. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami etykiety.
 

 §3 Zawarcie i wykonanie umowy

1. Zamówienia w sklepie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:  
a. dodanie do koszyka produktu;  
b. wybór rodzaju dostawy;  
c. wybór rodzaju płatności;  
d. wybór miejsca wydania rzeczy;  
e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.  

3. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4. Kupujący gwarantuje, że wszelkie podane przez niego dane są prawdziwe, a w razie zmiany tych danych po złożeniu zamówienia zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji drogą mailową na adres mailowy Sprzedającego.

5. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty całej kwoty wartości zamówienia Kupującego na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 3 dni od złożenia zamówienia. 

6. Wysłanie przedmiotu umowy następuje zazwyczaj w terminie 5 dni roboczych od moment zaksięgowania wpłaty za zamówienia na koncie bankowym Sprzedającego. 

10. Zakupiony przedmiot lub zakupione przedmioty umowy jest / są wysyłane do Kupującego wybranym przez niego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

§4 Odstąpienie od umowy


1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.  
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia dno Sprzedającego przed jego upływem.  
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może wysłać Sprzedającemu pisemnie na adres: sklep@ideavintage.pl lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim, zachowując termin określony w pkt 2.  
4. Sprzedający potwierdzi Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres email (podany przy zawieraniu umowy lub wskazany do kontaktu w złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy).  
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić zakupione przedmioty Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie przedmiotów przed jego upływem.

7. Konsument odsyła przedmioty będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.

11. Sprzedający dokona zwrotu przy użyciu tego samego kanału płatności; w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta;
12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14. Zgodnie z art.38 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega przedmiot nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zmieniono użyte materiały, rozmiar, kolorystykę itp.).

§5 Rękojmia

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

2. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:  
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;  
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.  

4. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.  

5. Z uwagi na unikatowy charakter przedmiotów oferowanych w sklepie, nie jest możliwa ich wymiana przez Sprzedającego.

6. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

7. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

8. Sprzedający, o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta, wykona je bez zbędnej zwłoki nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

§6 Polityka prywatności przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących w sklepie jest Sprzedający.

 2. Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając swoje dane osobowe Sprzedającemu przy składaniu zamówienia, wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep są opisane w Polityce Prywatności, dostępnej pod linkiem: https://ideavintage.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/5

§7 Polityka cookies

1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (tak zwane „ciasteczka”).

2. Strona internetowa, na której zamieszczony jest sklep, korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką cookies

3. Użytkownik sklepu może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta.

4. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane w lokalnej przeglądarce komputera, tabletu czy smartfona osoby odwiedzającej sklep internetowy (lub inną witrynę internetową). Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

5. Pliki cookies wykorzystywane są w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do oczekiwań i zainteresowań odwiedzającego stronę oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Pozwalają też np. na zapamiętanie preferencji językowych użytkownika, produktów w koszyku sklepu internetowego, czy danych do logowania. Używanie ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie pozwala na identyfikację tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

6. W ramach sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 

  1. „sesyjne” (session cookies) - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika sklepu do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  2. „stałe” (persistent cookies) - są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych sklepu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem sklepu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych można uzyskać pod linkiem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§8 Postanowienia końcowe

1. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin https://ideavintage.pl/pl/i/Regulamin/3. 

2. W trakcie realizacji zamówienia oraz po złożeniu zamówienia w terminach określonych prawem Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Kupujący uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego i nie powinno być w taki sposób interpretowane.

4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu, o którym mówi regulamin sklepu.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. 

6. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

Kraków, 23.01.2024.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl