Regulamin

Regulamin mówi o warunkach i zasadach sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie sklepu IdeaVintage

 

§1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sprzedaż towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego IdeaVintage działającego pod adresem: ideavintage.pl, ideavintage.com wraz z ich podstronami (w niniejszym regulaminie zwane dalej „Sklep”), prowadzona jest przez firmę Magdalena Matyasik Idea ETC. z siedzibą w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 21/85, kod pocztowy: 31-060, numer NIP: 676-215-77-95, numer Regon: 121003170 (w niniejszym regulaminie zwaną dalej „Sprzedającym”)

2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów używanych różnych producentów za pośrednictwem sieci elektronicznej Internet, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

3. W niniejszym Regulaminie „Klientem” nazywane są wszystkie osoby odwiedzające stronę Sklepu, „Kupującym nazywane są osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, dokonujące zakupu towaru za pośrednictwem Sklepu.

4. Sprzedający zapewnia Klientom stały dostęp do Regulaminu poprzez aktywację zakładki „Regulamin” na stronie Sklepu. Klient składający zamówienie i dokonujący zakupu w Sklepie, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Brak znajomości Regulaminu nie zwalnia Kupującego od obowiązujących warunków i zasad zakupów w Sklepie. Kupujący potwierdza znajomość Regulaminu w czasie procesu zamawiania.

§2. SPRZEDAŻ I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE

1. W Sklepie prowadzona jest sprzedaż towarów używanych, nieposiadających metki od producenta ani gwarancji. Kupujący nabywa towar pochodzący z tzw. „drugiej ręki” z wszelkimi jego ewentualnymi śladami użycia bądź wadami, które posiada.

2. Złożenie zamówienia zakupu w Sklepie przez Kupującego jest jednoznaczne z poświadczeniem, że posiada on zdolność prawną do nabywania produktów drogą internetową oraz że został poinformowany o warunkach dokonywania zakupów w Sklepie.

3. W Sklepie nie należy składać zamówień w sposób lekkomyślny, a wszystkie dane jakie poda w trakcie procesu składania zamówienia muszą być zgodne ze stanem faktycznym.

4. Zakupów w Sklepie można dokonać rejestrując konto lub bez rejestracji konta. W przypadku rejestracji konta, Klient przy każdorazowym logowaniu się do swojego konta będzie identyfikowany przez system Sklepu za pomocą unikalnego - ustalonego przez Klienta podczas rejestracji - identyfikatora (w postaci adresu e-mail i hasła). Konto będzie zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego zakupach w ramach funkcjonowania Sklepu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta wynikające z posłużenia się przez osoby trzecie jego identyfikatorem podanym przy dokonaniu rejestracji. W przypadku braku rejestracji konta, podczas dokonywania zakupu Kupujący podaje dane zgodne z prawdą, niezbędne do realizacji zamówienia i wysyłki zakupionego towaru.

5. Kupujący, przed złożeniem zamówienia i dokonaniem zakupu, zapoznaje się z opisem i zdjęciami towaru, który umieścił w „koszyku” IdeaVintage. Jeśli Kupujący ma dodatkowe pytania dotyczące zakupów, proszony jest o kontakt ze Sklepem.

6. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (www.ideavintage.pl lub www.ideavintage.com) 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych informacją zamieszczoną na stronie Sklepu. W przypadku awarii zamówienia mogą być również składane poprzez kontakt e-mail ze Sklepem pod adresem sklep@ideavintage.pl lub poprzez kontakt telefoniczny (515 600 660) z potwierdzeniem mailowym. Zamówienia z wysyłką poza granice Polski można składać tylko poprzez wskazany w zdaniu poprzednim kontakt e-mail.

7. Momentem złożenia zamówienia zakupu przez Kupującego jest poprawne wypełnienie i wysłanie (poprzez zatwierdzenie przyciskiem „potwierdzam zakup”) formularza zamówienia znajdującego się na stronach Sklepu. Poprzez złożenie zamówienia zakupu rozumie się prawnie wiążącą ofertę Kupującego złożoną Sprzedającemu, dotyczącą zawarcia umowy na odległość, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. Umowa zawierana jest w języku polskim.

8. Pierwszeństwo zakupu towaru w Sklepie ma Klient, który jako pierwszy złożył zamówienie zakupu zatwierdzając je naciśnięciem przycisku „potwierdzam zakup”, a nie jako pierwszy włożył produkt do sklepowego koszyka.

9. Sklep realizuje zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 17 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i z wyłączeniem okresów przerw techniczno – organizacyjnych określonych informacją zamieszczoną na stronie Sklepu. Jednym z warunków realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w treści którego należy wpisać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe Kupującego, adres na jaki ma być dostarczony zakupiony towar oraz wskazać sposób dostawy i płatności za zamówiony towar. Po złożeniu zamówienia zakupu w Sklepie, Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia - na wskazany w formularzu adres mailowy; tym samym Sklep potwierdza przyjęcie oferty Kupującego na zawarcie umowy kupna-sprzedaży i dochodzi do prawnego zawarcia umowy sprzedaży na odległość zamówionych przez Kupującego towarów. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub e-mailowego kontaktu z Kupującym celem weryfikacji zamówienia lub danych kontaktowych Kupującego. 

10. Kupujący może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji. W takim przypadku Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem drogą mailową lub telefoniczną z potwierdzeniem mailowym.

11. Złożenie zamówienia zakupu w Sklepie jest jednoznaczne z upoważnieniem firmy „Magdalena Matyasik Idea ETC.” do wysłania faktury bez podpisu odbiorcy (Kupującego), zgodnie z podanymi danymi w formularzu zamówień. Sklep nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

12. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski. Wysyłka towaru poza granice Polski jest możliwa po indywidualnym ustaleniu kosztów przesyłki dla Kupującego. Zamówienia składane z dostawą poza granice Polski mogą być dokonane drogą telefoniczną z potwierdzeniem mailowym na adres sklep@ideavintage.pl, bądź tylko przez kontakt mailowy.

13. Sklep akceptuje płatności za zamówiony towar opisane szczegółowo w §3.

14. W przypadku awarii serwera i niesprawnego funkcjonowania formularza zamówienia, Sklep dopuszcza możliwość składania zamówień drogą mailową na adres: sklep@ideavintage.pl lub telefoniczną z potwierdzeniem mailowym  z dokładnym wskazaniem zamawianych towarów oraz poprawnymi danymi teleadresowymi Kupującego. Wówczas jedynym możliwym sposobem płatności za zamówiony towar będzie płatność przelewem na konto bankowe Sklepu.

15. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do prawdziwości takiego zamówienia, dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których dane, które przekazał Kupujący w „formularzu zamówienia” są nieprecyzyjne i uniemożliwiają wysyłkę zamówionych towarów oraz – za wyjątkiem wyboru formy płatności „za pobraniem” - gdy nie dotrzymał terminów płatności za zamówiony towar, opisanych w §3 tego regulaminu.

16. Towary zamówione w Sklepie mogą być dostarczane do Kupującego na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS, Poczty Polskiej [Pocztex] lub poprzez usługę Paczkomaty InPost oferowaną przez InPost sp.z o.o. Szczegółowa lista lokalizacji Paczkomatów znajduje się na stronie www.paczkomaty.pl/lokalizacje . Opłaty za dostawę produktów podawane są każdorazowo w formularzu zamówienia podczas procesu składania zamówienia. W przypadku zamówień z dostawą poza granice Polski, Sklep indywidualnie ustala z Kupującym warunki dostawy.

17. Chwilą wydania towaru ze Sklepu jest powierzenie go przewoźnikowi, zamówienie zakupu zostaje oznaczone wówczas jako zrealizowane. Wysyłając Kupującemu zamówiony towar, Sklep zapewnia sposób opakowania i przewozu odpowiadające właściwościom zamówionych towarów.

§3. PŁATNOŚCI DOSTĘPNE W SKLEPIE

1. Kupujący dokonuje zapłaty za zamówione towary w Sklepie wybierając jedną z następujących form płatności:

a) Płatność przelewem bezpośrednio na konto bankowe Sklepu przed dostawą - na podstawie uzyskanego przez Kupującego drogą mailową numeru zamówienia. Wówczas na poleceniu zapłaty lub druku wpłaty, w polu „tytułem”, należy wpisać otrzymany numer zamówienia.

Numer rachunku bankowego Sklepu: 95 1140 2004 0000 3502 7501 0868 ; Bank: mBank S.A.

W tym przypadku proces realizacji zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przelewu opłacającego zamówienie na konto bankowe Sklepu. Wpłaty należy dokonać w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od momentu złożenia zamówienia zakupu. Jeżeli w ciągu tego czasu na koncie bankowym Sklepu nie zostanie odnotowane uznanie (czyli przelew należnych środków od Kupującego), w wysokości określonej w zamówieniu, to po upływie tego terminu zamówienie Kupującego zostaje anulowane, a towar(y) trafia(ją) z powrotem do oferty Sklepu.

b) Płatność przelewem za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatności internetowych Dotpay przed dostawą– w tym przypadku proces realizacji zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności tj. przelewu opłacającego zamówienie na konto Sklepu w systemie płatności internetowych Dotpay. Wpłaty należy dokonać w ciągu 2 (dwóch) dni od momentu złożenia zamówienia zakupu. Jeżeli w ciągu tego czasu na koncie Sklepu w systemie płatności internetowych Dotpay nie zostanie odnotowane uznanie (czyli przelew należnych środków od Kupującego), w wysokości określonej w zamówieniu, to po upływie tego terminu zamówienie Kupującego zostaje anulowane, a towar(y) trafia(ją) z powrotem do oferty Sklepu.

c) Płatność przy odbiorze w miejscu dostawy (inaczej zwana „za pobraniem”) – ta forma możliwa jest tylko przy zamówieniach dostarczanych firmą kurierską UPS lub Pocztą Polską [Pocztex] i nie przekraczających wartości 1000 PLN. W tym przypadku proces realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie uaktywnienia przez Kupującego linku (odnośnika), wysłanego mu pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia Sklepu. W przypadku braku możliwości uzyskania przez Sklep potwierdzenia uaktywnienia przesłanego linku w ciągu 3 (trzech) dni roboczych, złożone przez Kupującego zamówienie zostanie anulowane. Kupujący, który dokona zamówienia zakupu z płatnością przy odbiorze, a nie odbierze zamówionej przesyłki nie będzie miał więcej możliwości dokonywania zakupów w Sklepie z opcją„za pobraniem” aż do momentu uregulowania zaległej należności za transport przesyłki (suma kosztów dostawy i zwrotu poprzedniego, nie opłaconego i nie odebranego zamówienia), na podstawie przesłanej mu faktury – bezpośrednio na konto bankowe Sklepu. Złożenie kolejnego takiego zamówienia bez uregulowania wcześniejszej należności za transport zostanie przez Sklep anulowane.

§4. CENY PRODUKTÓW

1. Wszystkie ceny produktów oferowanych w Sklepie są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki ustalonych zgodnie z niniejszym Regulaminem, opisanych m.in. w §5. W podsumowaniu zamówienia oprócz sumarycznej ceny produktów w koszyku Klienta, otrzyma on również informację dotyczącą kosztów wybranego sposobu dostawy produktu.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych produktów do sprzedaży w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem w/w zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania (co m.in. znaczy, że wszystkie zamówienia zakupu złożone przed ogłoszeniem zmiany cen będą realizowane zgodnie z cennikiem obowiązującym w chwili składania zamówienia zakupu, a wszystkie ceny towarów, zdjęcia, opisy znajdujące się w ofercie Sklepu mają charakter informacyjny).

§5. KOSZTY I WARUNKI DOSTAWY ORAZ CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Przesyłki z zamówieniem są dostarczane na terenie Polski pod wskazany przez Kupującego adres podczas składana zamówienia zakupu w Sklepie, poprzez  firmę kurierską UPS, Pocztę Polską [Pocztex] lub InPost poprzez usługę Paczkomaty InPost. Ze względu na ograniczone gabaryty skrytek Paczkomatów, usługa Paczkomaty InPost jest dostępna dla wybranych w Sklepie towarów. W przypadku zakupu kilku produktów, dla których dostępna jest usługa Paczkomaty, a których sumaryczna waga w paczce przekroczy 25 kg., bądź gabaryty końcowej paczki przekroczą rozmiar 41 x 38 x 64 cm, towary te po uprzednim poinformowaniu Kupującego drogą e-mail, mogą zostać dostarczone do Kupującego firmą kurierską UPS lub Poczta Polską [Pocztex].

2. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które pokrywa Kupujący, o których jest informowany także przed potwierdzeniem zamówienia w Sklepie. Koszt przesyłki kupowanych produktów zależny jest od wybranego sposobu płatności, przewoźnika i wartości całego zamówienia:

a) Koszt przesyłki poprzez usługę Paczkomaty InPost na terenie Polski wynosi 10 PLN

b) Koszt przesyłki kurierem UPS na terenie Polski w przypadku płatności przelewem na konto bankowe Sklepu lub za pośrednictwem serwisu Dotpay wynosi 22 PLN

c) Koszt przesyłki kurierem UPS na terenie Polski w przypadku płatności przy odbiorze („za pobraniem”) wynosi 28 PLN w przypadku wartości całego zamówienia nieprzekraczającego 500 PLN. W przypadku gdy wartość zamówionych towarów przekroczy 500 PLN, ale nie przekracza 1000 PLN (zgodnie z zapisami w §3 ust.1 pkt c), Kupujący nie ponosi kosztów przesyłki, a jedynie koszt opłaty pobraniowej w wysokości 6 PLN

d) Koszt przesyłki Pocztą Polską [Pocztex] na terenie Polski w przypadku płatności przelewem na konto bankowe Sklepu lub za pośrednictwem serwisu Dotpay wynosi 18 PLN

e) Koszt przesyłki Pocztą Polską [Pocztex] na terenie Polski w przypadku płatności przy odbiorze („za pobraniem”) wynosi 22 PLN w przypadku wartości całego zamówienia nieprzekraczającego 500 PLN. W przypadku gdy wartość zamówionych towarów przekroczy 500 PLN, ale nie przekracza 1000 PLN (zgodnie z zapisami w §3 ust.1 pkt c), Kupujący nie ponosi kosztów przesyłki ani pobrania.

3. Jednorazowe zamówienia o wartości przekraczającej 500 PLN (pięćset złotych) wysyłane są do Kupującego na koszt Sklepu ( z uwzględnieniem zapisów §5 ust.2 pkt.c).

4. Przez czas realizacji zamówienia rozumie się okres, który upływa od dnia zaksięgowania na koncie Sklepu wpłaty całej wartości zamówienia zakupu bądź od aktywacji linku w przypadku płatności za pobraniem (opcja dostępna  przy wyborze kuriera UPS lub Poczty Polskiej [Pocztex]), do chwili wysłania zamówionych produktów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze (poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz okresów przerw techniczno – organizacyjnych określonych informacją zamieszczoną na stronie Sklepu). Czas realizacji zamówienia towarów dostępnych i zaprezentowanych w Sklepie wynosi do 3 dni roboczych.

5. W przypadku wyboru przez Kupującego opcji dostawy poprzez usługi „Paczkomaty InPost”, dostawa towarów zostanie wykonana po zapoznaniu się przez Klienta z regulaminem „Paczkomatów InPost” przygotowanego i dostarczonego przez dostawcę usług spółkę InPost Sp. z o.o.. Sklep umożliwia Klientowi zapoznanie się z regulaminem „Paczkomaty Inpost” w procesie zatwierdzania wyboru przez Kupującego sposobu realizacji dostawy towarów.

6.Kupujący jest informowany drogą mailową o fakcie wysłania zamówionego towaru.

7. Termin otrzymania przesyłki przez Kupującego stanowi sumę czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy.

8. Czas dostawy uzależniony jest od godzin pracy firmy przewozowej, dostarczającej przesyłkę. Przewidywany czas dostawy przez firmę kurierską UPS, Pocztę Polską [Pocztex] bądź InPost wynosi około 2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki.

9. Firmy kurierskie dostarczają przesyłki pod wskazany w zamówieniu adres dostawy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przesyłki dostarczane przez InPost są możliwe do odbioru w Paczkomatach przez całą dobę.

10. Sklep dokłada wszelkich starań, aby zamówione towary dotarły do Kupującego w jak najkrótszym czasie i idealnym stanie.

11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji zamówienia, opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub niedostarczenie towaru, wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Kupującego adresu dostawy lub kontaktu telefonicznego (przy wybranym sposobie dostawy przez Paczkomaty InPost).

12. W przypadku, gdy zamówienie całkowicie lub czasowo nie może być zrealizowane, niezależnie od przyczyn uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji i zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Kupującego. Kupującemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia poza roszczeniem do zwrotu zapłaconej kwoty za zamówienie.

13. Po odebraniu przesyłki, Kupujący powinien ją niezwłocznie sprawdzić. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy jak najszybciej skontaktować się ze Sklepem (należy postępować zgodnie z opisem w §8 ust.8).

14. Jeśli przesyłka nie dotrze do Kupującego, Sklep jako nadawca przesyłki, po upływie terminu określonego formą nadania przesyłki, może wystąpić do przewoźnika z reklamacją.

15. Istnieje możliwość wysyłki towarów poza granice Polski. Przed złożeniem takiego zamówienia prosimy o kontakt ze Sklepem celem ustalenia indywidualnych warunków dostawy i kosztów wysyłki.

§6. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” oraz z ustawą z 18 lipca 2002 r. (Dz.U.Nr 144, poz.1204 ze zm.) „O świadczeniu usług drogą elektroniczną”, Klient rejestrując się w bazie Sklepu dobrowolnie podaje swoje dane osobowe, zachowując prawo do ich wglądu, zmian i usunięcia. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego w zakresie ochrony danych osobowych, w celu realizacji umowy sprzedaży na odległość, co oznacza, że wykorzystywane są przez Sklep jedynie na potrzeby realizacji zamówienia, dostarczenia zamówienia, wystawienia i wysłania dokumentu sprzedaży do zamówienia, na co Klient Sklepu wyraża zgodę. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia ze Sklepem umowy o świadczenie usług w ramach funkcjonowania Sklepu. Prawo do usunięcia danych, o którym mowa, obowiązuje gdy Kupujący uregulował wszystkie ewentualne rozliczenia ze Sklepem, związane z dokonanymi w nim zakupami.

2. Klient Sklepu może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu drogą mailową materiałów marketingowych dotyczących oferty Sklepu.

3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu IdeaVintage jest Sprzedający.

4. Podanie danych osobowych jest jednoznaczne z wyrażeniem odwołalnej zgody przez Klienta Sklepu na umieszczenie ich w bazie danych osobowych Sklepu i przetwarzanie ich przez Administratora oraz na przetwarzanie w przyszłości, także przez następców prawnych Administratora (w zakresie wskazanym w ust.1 i 2 niniejszego paragrafu).

5. Podane przez Klientów Sklepu dane osobowe są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. W celu zapewnienia pełnej ochrony podczas procesu przepływu informacji pomiędzy Klientem a serwerem, strona internetowa Sklepu zabezpieczona jest Certyfikatem „NazwaSSL WildCard” wydanym przez CERTUM – Powszechne Centrum Certyfikacji, należącym do Unizeto Technologies S.A. Administrator zgłosił do rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych "Zbiór Danych Osobowych Klientów Sklepu internetowego IdeaVintage", który został wpisany pod numerem 12095/2014 .

6. Wszystkie dane osobowe podane podczas rejestracji bądź składania zamówienia są przetwarzane przez Sklep zgodnie z zapisami w ust.1 i 2. Ponadto, w celu dostarczenia zamówienia, dane osobowe Kupujących będą przekazywane wybranej firmie przewozowej w postaci listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem dostarczenia przesyłki do Kupującego. W zależności od wyboru sposobu dostawy, dane osobowe mogą być również przetwarzane przez InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130 w celu świadczenia usług przez InPost Sp. z o.o.,  przez R2G Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Józefa i Jana Rostafiańskich 4 w celu świadczenia usług przez kuriera UPS, przez Pocztę Polską SA z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 w celu świadczenia usług przez kuriera Poczty Polskiej [Pocztex].

7. W przypadku wybrania metody płatności przez zewnętrzny system płatności Dotpay, po przejściu na stronę operatora płatności, wszelkie podane dane rejestrowane są wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób przechowywane przez Sklep.

8. W wyjątkowych przypadkach, w których obowiązujące prawo nakaże Administratorowi udostępnienie organom państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, zgromadzonych w bazie Sklepu danych osobowych, Sklep zobowiązany jest dane takie udostępnić.

9. Sklep wykorzystuje pliki „cookies” w celach analityczno – statystycznych. Klient korzystający ze Sklepu wyraża zgodę na umieszczenie plików „cookies” na jego urządzeniu końcowym. W każdej chwili można wyłączyć obsługę„cookies” w ustawieniach przeglądarki, wówczas jednak Sklep nie gwarantuje wyświetlania na stronach Sklepu poprawnych treści i wszystkich funkcji.

§7. ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU

1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki pod warunkiem, że towar wraca do Sprzedającego w stanie niezmienionym. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności zwrotu towaru przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. Kupujący dokonuje zwrotu towaru do Sklepu na swój koszt, chyba że Sprzedający zaproponuje, że odbierze towar od Kupującego.

2. Celem odstąpienia od umowy sprzedaży Kupujący zobowiązany jest złożyć podpisane przez Kupującego pisemne oświadczenie o odstąpieniu (wzór formularza odstąpienia musi zostać podpisany przez Kupującego i jest do pobrania TUTAJod zawartej umowy, a następnie przesłać towar w stanie niezmienionym Sprzedającemu niezwłocznie, w najszybszym możliwym terminie jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru do Sprzedającego przed jego upływem. Do przesyłki należy dołączyć dokument będący dowodem sprzedaży, a zwracany towar należy przesłać w opakowaniu, które zabezpieczy zwracany towar przed uszkodzeniem. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku gdy złożył zamówienie określając indywidualne cechy nabywanego towaru.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży należy przesłać do Sklepu w formie pisemnej na adres: sklep@ideavintage.pl .

4. Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy zwróci mu wszystkie dokonane przez Kupującego płatności (w tym koszty dostarczenia przesyłki na drodze Sklep - Kupujący) związane ze zwracanym towarem.  Jeśli Sprzedający nie zaproponował Kupującemu, że sam odbierze od niego zwracany towar, wówczas Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego aż do chwili otrzymania zwrotu towaru do Sprzedającego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Jeżeli Kupujący przy zakupie towaru w Sklepie wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sklep – Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedającego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

§8. REKLAMACJE

1. W Sklepie sprzedawane są towary używane, mogące posiadać wady i występujące w Sklepie zazwyczaj tylko w jednym, przedmiotowym egzemplarzu (którego dokładny opis i zdjęcia zostały zaprezentowane Klientowi na stronie Sklepu w celu zapoznania się z nimi przed złożeniem zamówienia).

2. Każdy przedmiot zakupiony w Sklepie może podlegać reklamacji przy zachowaniu odpowiednich terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży na odległośćW przypadkach, w których Kupujący stwierdza niezgodność towaru z umową, powinien niezwłocznie, a maksymalnie w terminie do dwóch miesięcy od daty stwierdzenia niezgodności, jednak nie później niż w ciągu jednego roku od daty otrzymania zakupionego towaru - złożyć pisemną reklamację do Sklepu. Roszczenia reklamacyjne Kupującego przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Rękojmia nie rozciąga się na wady towaru, o których Kupujący wiedział, w szczególności na te, które Sprzedający opisał.

3. Reklamację należy złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru przesyłką rejestrowaną wraz z pisemnym opisem wady reklamowanego towaru i załącznikiem w postaci dowodu zakupu towaru w Sklepie, na adres: Magdalena Matyasik Idea ETC., ul. św. Wawrzyńca 21/85, 31-060 Kraków, z dopiskiem „Reklamacja”. Opisy reklamacji można dodatkowo również wysyłać mailowo na adres sklep@ideavintage.pl . Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Kupującego, dane teleadresowe Kupującego, datę zgłoszenia, datę zakupu, datę spostrzeżenia wady, nazwę wadliwego towaru i dokładny opis wady / niezgodności zakupionego towaru z opisem udostępnionym przez Sklep, oczekiwania reklamacyjne wraz z uzasadnieniem, podpis oraz załącznik w postaci dowodu zakupu w Sklepie.

4. Kupujący wysyła towar reklamowany na swój koszt i ryzyko, a przesyłkę z reklamowanym towarem zabezpiecza przed uszkodzeniem.

5. Kupujący otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar pod warunkiem podania adresu zwrotnego, na który ma być wysłana odpowiedź. Ze względu  na fakt, iż w Sklepie sprzedawane są towary używane mogące posiadać wady, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sprzedający wyśle do Kupującego towar naprawiony lub zwróci Kupującemu pełną kwotę zapłaconej ceny towaru. Wymiana towaru na nowy jest niemożliwa.

6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Kupującemu wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

7. Zaleca się by Kupujący sprawdził stan przesyłki przy jej odbiorze. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki podczas transportu, zaleca się aby Kupujący sporządził w obecności doręczyciela protokół szkody. By wykluczyć udział Kupującego w uszkodzeniu przesyłki, protokół powinien między innymi zawierać opis stanu opakowania dostarczonej przesyłki i być podpisany zarówno przez Kupującego jak i doręczyciela. W przypadku przesyłki odbieranej za pomocą „Paczkomatów InPost” i stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki podczas transportu, zaleca się wybór opcji dotyczącej Reklamacji na ekranie Paczkomatu, z którego Kupujący odbiera przesyłkę. Dodatkowo, jeżeli to możliwe, w obu przypadkach Sprzedający prosi o zrobienie zdjęcia przedstawiającego stwierdzone uszkodzenie. Kupujący niezwłoczne poinformuje Sklep o złożeniu protokołu uszkodzeń na adres sklep@ideavintage.pl, co jest jednoznaczne ze złożeniem reklamacji. Kupujący odeśle towar do Sklepu niezwłocznie, a najpóźniej do trzech dni roboczych od daty odebrania przesyłki.

8. Jeśli przesyłka nie dotrze do Kupującego, nadawca przesyłki tj. Sklep, po upływie terminu określonego formą nadania przesyłki, może wystąpić do przewoźnika z reklamacją. Niezależnie od czasu w jakim Sklep otrzyma rozpatrzenie reklamacji od przewoźnika, jeśli przesyłka nie zostanie dostarczona do Kupującego maksymalnie do 30 dni od daty złożenia zamówienia (chyba, że Kupujący umówi się indywidualnie ze Sprzedającym na dłuższy termin dostarczenia), niezależnie od tego, jakie są przyczyny niedostarczenia przesyłki na czas, Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy. W chwili otrzymania od Kupującego informacji o odstąpieniu od umowy, Sklep w ciągu 14 dni zwróci Kupującemu na wskazane przez niego polskie konto bankowe zapłaconą przez niego kwotę za towar (wraz z kosztami dostawy).

9. Kupujący zobowiązany jest pokryć koszty przesyłki zwracanego towaru do Sklepu. Przesyłki nadane przez Kupującego „za pobraniem” nie będą odbierane.

10. W przypadku zatwierdzenia przez Sklep złożonej reklamacji, Kupującemu przysługuje zwrot należności za zakupiony towar wraz z poniesionym przez niego kosztem dostawy tego towaru na drodze Sklep – Kupujący, Kupujący - Sklep. Pieniądze zostaną zwrócone Kupującemu w ciągu 14 roboczych przelewem bankowym na polskie konto bankowe wskazane przez Kupującego w piśmie reklamacyjnym.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep umożliwia Klientowi zapoznanie się z Regulaminem Sklepu na każdym etapie procesu dokonywania zakupów i składania zamówienia w Sklepie poprzez „kliknięcie” w zakładkę „Regulamin”. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup towarów oferowanych przez Sklep.

2. Wszystkie przedstawiane w Sklepie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tych firm.

3. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów i znaki firmowe Sklepu przedstawione na stronach Sklepu są własnością Sklepu lub też stanowią własność osób trzecich z prawem Sklepu do korzystania z nich - czyli są chronione prawami autorskimi i ich przetwarzanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody na to (wydanej przez Sklep) wraz z podaniem źródła (internetowy adres Sklepu) jest zabronione.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wady produktów wynikające z ich nieprawidłowego użytkowania oraz za zamówienia niezrealizowane z przyczyn technicznych leżących po stronie Klienta (np. błędne wypełnienie formularza przez Klienta, itp.).

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego uniemożliwienia Klientom dostępu do Sklepu z powodów techniczno-organizacyjnych lub do całkowitego zaprzestania działalności – bez odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przyszłe wynikłe z tego tytułu.

6. Odpowiedzialność Sklepu za niewykonanie zobowiązania jest wyłączona w razie zaistnienia sił wyższych, kataklizmów, działań wojennych, itp., a w każdym innym wypadku ograniczona jest do wysokości kwoty zakupionego towaru przez Kupującego.

7. Wszelkie prawa wynikające z niniejszego Regulaminu będą przysługiwały także ewentualnym następcom prawnym właściciela Sklepu i Administratora.

8. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się polskie prawo. Umowa zawierana jest w języku polskim.

9. Wszelkie informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

10. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w Sklepie, strony rozstrzygać będą w drodze porozumienia stron. W przypadku braku porozumienia, rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi miejscowo właściwemu według obowiązujących przepisów prawa.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 7 dni od momentu ich opublikowania na stronie Sklepu. Klienci posiadający zarejestrowane konto w Sklepie będą powiadomieni o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji adres e-mail). Klientom, którzy nie akceptują wprowadzonych w Regulaminie Sklepu zmian, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta ze Sklepu w każdym czasie.

13. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 12 niniejszego paragrafu.

                      Opublikowano: 26 kwietnia 2016 roku

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl